Pomoc w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych

plan

Rozpoczęcie każdego przedsięwzięcia – czy to budowy nowego obiektu budowlanego, czy rozpoczęcie działalności gospodarczej – które mogą mieć duży wpływ na środowisko naturalne wiąże się z koniecznością dopełnienia wcześniej pewnych formalności. Jedną z nich jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jak ją uzyskać?

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja środowiskowa lub w skrócie DŚU – pod takimi nazwami funkcjonuje decyzja administracyjna wprowadzana ustawą z dnia 18 maja 2005 roku Prawo ochrony środowiska. Jej zadaniem jest ukształtowanie planowanego przedsięwzięcia w taki sposób, aby wywarło jak najmniejszy, negatywny wpływ na stan otaczającej przyrody. Stanowi ona jedną z obowiązkowych formalności na drodze pozyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację przedsięwzięć, które mogą wpływać w znaczący sposób na środowisko. Jej uzyskanie jest niezbędne, aby inwestor mógł uzyskać między innymi decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, czy zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Pełna lista przedsięwzięć, wymagających uzyskania decyzji środowiskowej została przedstawiona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jak uzyskać decyzję środowiskową?

Aby uzyskać decyzję środowiskową, należy dopełnić wcześniej kilku formalności. W pierwszej kolejności powinniśmy upewnić się czy planowana przez nas inwestycji objęta jest obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej. Dowiemy się o tym ze wspomnianego wyżej rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Jeśli nasza inwestycja zalicza się do grupy wymienionych w powyższych aktach, powinniśmy ustalić, czy spoczywa na nas obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – dotyczy to inwestycji o znacznym wpływie na środowisko, np. zakładów chemicznych czy stacji paliw. W kolejnym kroku ustalamy organ właściwy do wydania decyzji – w zależności od rodzaju przedsięwzięcia może być to np. regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta, wójt lub burmistrz. Do tego urzędu musimy następnie złożyć wniosek o wydanie decyzji. Do wniosku należy dołączyć:

  • Kartę informacyjną przedsięwzięcia
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko
  • Załączniki graficzne
  • Pozostałe załączniki, np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek zawierający dane wnioskodawcy wraz załącznikami w odpowiedniej ilości egzemplarzy oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205 złotych należy złożyć do właściwego organu decyzyjnego osobiście lub przesłać listem poleconym na jego adres. Alternatywą dla przedsiębiorców jest również skorzystanie z usług firma takich jak spółka Ekolab, specjalizujących się między innymi w pomocy w uzyskaniu tego typu decyzji administracyjnych.